• PEDAGOG I PSYCHOLOG 

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ

     

      poniedziałek wtorek środa czwartek piątek    

    Pedagog

    mgr Małgorzata Szafrankowska


    8.00 - 13.00

     

     

    8.45 - 13.30

     

     

     

    9.00 - 13.30

    15:00 - 15:45

    (godz. dostępności)

     

     

    8.30 - 13.00

        

     

    8.00 -10.00

     

    Psycholog

    mgr Grażyna Gref-Koncewicz


     

     

     

     

     

     

     

    Wszelkie informacje dotyczące pracy pedagoga i psychologa w przypadku nieobecności       

    w gabinecie można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 87 5230497).

     

    Przydatne informacje:

     

    1. Bezpieczeństwo:

    Bezpieczne zabawki

     

    2. Pamiętajmy o zdrowiu:

    Akcje, kampanie, projekty

    Informacje dla rodziców i młodzieży na temat substancji psychoaktywnych

    Ryzyko używania narkoytyków przez młodzież. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców (poradnik.pdf)

    Dopalacze (dopalacze.pdf)

     

     

     

     

     

     

    Zadania pedagoga szkolnego:

    • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
    • określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
    • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
    • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
    • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
    • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się     w trudnej sytuacji życiowej,
    • stała współpraca w realizacji zadań z psychologiem szkolnym,  instytucjami świadczącymi pomoc, działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

    Zadania psychologa szkolnego:

    • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
    • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
    • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
    • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
    • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
    • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • współpraca z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

     

    Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!

    Możesz także do nas napisać (nawet anonimowo).

    Nasz adres: psychologsp1@wp.pl

    Na pewno odpiszemy do Ciebie. Nie możemy oczywiście zapewnić, że znamy odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań?

    Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją ?

    Poradnik dla rodziców.  dysleksja_broszura.pdf