• Godziny dzwonków

   Środa 28.09.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Odwozy autobusem

   • Dzieci dojeżdzające z klas 0-8 także objęte są opieką świetlicową. Do szkoły dowożone (i odwożone do domu)  są autobusami firmy "Faster". 

    Ze szkoły do domu odjeżdżają w następujących godzinach:

    1 kurs - 13:45 (przystanek ul. Kościuszki)

    2 kurs - 14:09 (przystanek ul. Al. Zwycięstwa - przy galerii)

    3 kurs - 15:30 (ul. Kościuszki)

   • Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspokajanie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania i kontaktów społecznych.
    Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów dojeżdżających i miejskich z klas I-III, chętnych do udziału w zajęciach.
    Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.
    Zadania kierunkowe, które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy świetlicy:
    1.    Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.
    2.    Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia.
    3.    Pomocy w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej.
    4.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
    5.    Kształtowanie postaw moralno-społecznych.

   • Wychowawcy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023: 

    • Aleksandra Czarnecka
    • Emilia Kaczmarek
    • Monika Rant
    • Adam Truchan
    • Teresa Sulima
   • Do zadań  świetlicy należy:

    • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
    • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
    • organizowanie spacerów i wycieczek;
    • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań na miarę możliwości szkoły;
    • organizowanie konkursów, przedstawień;
    • kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
    • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
    • rozwijanie samodzielności;
    • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz insytucjami społecznymi;
    • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
   • Świetlica jak dom:

    • Ś-świetlicowe gospodarstwo jest wspólne,
    • W-wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas,
    • I- idziemy ulicą uważnie i ostrożnie,
    • E- ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu,
    • T- tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze,
    • L- lubimy porządek i czystość,
    • I- informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły,
    • C- chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych,
    • A - absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy,

     

    • J- jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów,
    • A - aktywnie uczestniczymy wniesieniu pomocy młodszym
     i słabszym kolegom,
    • K- kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta,

     

    • D- dbamy o piękny polski język,
    • O- obowiązki znamy i sumiennie je wykonujemy oraz uczymy się samodzielności,
    • M- musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego,
     aby wszystkim, którzy z niego korzystają było dobrze.