• DOWOZY

   Uczniowie dojeżdżający z klas 0-8 są objęci opieką świetlicową.

   Dowozy dzieci obsługiwane są przez firmę przewozową "Faster".

   Godziny odwozu dzieci ze szkoły:

   1. kurs

   2. kurs

   3. kurs

   • Poniedziałek04.12.2023
  • Galeria zdjęć

    brak danych
     • Świetlica jak dom:

      • Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne,
      • Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas,
      • Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie,
      • Ekwipunek szkolny pozostawiamy                       w wyznaczonym miejscu,
      • Tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze,
      • Lubimy porządek i czystość,
      • Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły,
      • Chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych,
      • Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy,

       

      • Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli        i kolegów,
      • Aktywnie uczestniczymy wniesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom,
      • Kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta,

       

      • Dbamy o piękny polski język,
      • Obowiązki znamy i sumiennie je wykonujemy oraz uczymy się samodzielności,
      • Musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego,
       aby wszystkim, którzy z niego korzystają, było dobrze.
   • Wychowawcy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024:

     

    • Aleksandra Czarnecka
    • Emilia Kaczmarek
    • Monika Rant
    • Małgorzata Backiel
    • Agnieszka Sadowska
    • Teresa Sulima

     

     

     

     

     

   • Do zadań  świetlicy należy:

    • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
    • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
    • organizowanie spacerów i wycieczek,
    • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań na miarę możliwości szkoły,
    • organizowanie konkursów, przedstawień,
    • kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
    • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny         i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
    • rozwijanie samodzielności,
    • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz instytucjami społecznymi,
    • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
   •      Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspokajanie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania i kontaktów społecznych.
          Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów dojeżdżających i miejskich  z klas I-III, chętnych do udziału w zajęciach.
         Oprócz zajęć świetlicowych, których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie             i miesiące roku szkolnego, uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek             czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany    w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.
         Zadania kierunkowe, które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy świetlicy:

    • Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.
    •  Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia.
    •  Pomocy w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej.
    •  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
    • Kształtowanie postaw moralno-społecznych.