• Działalność biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

    Godziny pracy biblioteki szkolnej:

    7.30 - 15.30

    Pracownicy biblioteki szkolnej:

    • mgr Barbara Klimaszewska
    • mgr Małgorzata Zagórska
    • mgr Agnieszka Sadowska

     

    Zbiory biblioteki:

    • książki,

    • broszury,

    • płyty kompaktowe,

    • plansze,

    • programy multimedialne,

    • kasety wideo,

    • kasety magnetofonowe,

    • zbiory ikonograficzne (zdjęcia),

    • materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli ,

    • czasopisma.

     

    Organizacja pracy biblioteki:

    Praca biblioteki w skupia się wokół trzech obszarów działania:

    • organizacja i zarządzanie,

    • działalność informacyjna i dydaktyczno- wychowawcza biblioteki,

    • współpraca ze środowiskiem.

    W powyższych obszarach realizowane są następujące funkcje i zadania biblioteki służące :

    • realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

    • rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb informacyjnych uczniów, kształtujących ich kulturę czytelniczą,

    • współdziałaniu w realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

    • przysposabianiu uczniów do samokształcenia, przygotowaniu do korzystania z różnych źródeł informacji oraz innych bibliotek,

    • wspieraniu działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej,

    • zaspokajaniu potrzeb kulturalno-rekreacyjnych uczniów,

    • wspomaganiu doskonalenia nauczycieli ,

    • planowaniu i realizacji działań mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,

    • realizacji procesu dydaktycznego, w którym wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami w czytelni biblioteki