• Program profilaktyczno- edukacyjny Unplugged rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie dla dzieci i młodzieży.

     

    Cele programu.

     · Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12 -14 lat.

     · Zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych.

    · Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

    · Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.