• Deklaracja dostępności

    Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych      i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku. Deklaracja Dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

    Wstęp

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą     z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku                                                     o nazwie http://www.sp1olecko.edupage.org

    Daty publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2006.09.01.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.01.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
    2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
    3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.25.

    Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza          w Olecku. 

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp1.olecko@wp.pl . Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 87 523 04 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Koordynator: Emilia Kulinkowska. 

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny  dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku powinna realizować żądanie niezwłocznie, nie później  niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie http://www.rpo.gov.pl/.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku  (ul. Kościuszki 20):

    1)    Opis dostępności wejścia do budynku.

    Budynek główny szkoły jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 4 wejścia: główne wejście  ze schodami (do sekretariatu), wejście boczne do części z oddziałami przedszkolnymi ze schodami, wejście obok sali gimnastycznej             z podjazdem dla wózków oraz wejście służbowe z tyłu budynku.  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sekretariat szkoły, toaleta, sale lekcyjne). W budynku nie ma windy.

                2)    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

             3)  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku              powiększonym  dla osób niewidomych i słabo widzących.

                4)    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym  są pracownicy sekretariatu oraz obsługi.

    5)    Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

    6)    W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

     

    Oświadczenie sporządzono: 2020.09.22.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

     Plan_działań_na_rzecz_poprawy_dostępności.docx