• Informacja o Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - tekst odczytywalny maszynowo

   • Czym zajmujemy się?

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku jest szkołą publiczną, która:

    • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej;
    • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
    • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
    • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
    • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

    Szkołą zarządza dyrektor – Eligia Marta Bańkowska.

    Kontakt z pracownikami szkoły

    Sekretariat, czyli biuro szkoły znajduje się na parterze.  To miejsce, gdzie możesz załatwić wiele spraw związanych z nauką w naszej szkole.

    Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. 

    Możesz do nas również:

    • zadzwonić pod numer 87 523  04 97
    • wysłać e-mail na adres: sekretariat.sp1.olecko@wp.pl
    • napisać pismo i wysłać je na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko

    Istnieje możliwość rozmowy ze wsparciem osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym, ale trzeba wcześniej zgłosić taką potrzebę. Na wniosek umówimy spotkanie w dogodnym terminie z udziałem tłumacza PJM.

    W jakich godzinach pracujemy?

    Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15:00.

    Informacja dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się

    Szkoła ma kilka wejść jednak tylko jedno z nich ma podjazd. Wejście z podjazdem znajduje się przy wejściu do od strony placu wewnętrznego szkoły.

    Żeby wejść do szkoły tym wejściem skręć w prawo przed wejściem głównym. Miniesz plac wewnętrzny.  Wejście jest pomiędzy placem a budynkiem sali gimnastycznej.